Lịch học tại Trung tâm tháng 8/2019

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA VÀ LUYỆN THI HOÀNG MAI

Kính gửi quý phụ huynh, học sinh và giáo viên thời khóa biểu tháng 08/2019.

Khối THCS

Phòng/Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
101 9A Văn

8B Anh

9C Văn

9C Toán

 

7A Anh

7A Văn

7A Toán

8C Toán

8C Văn

201 9A Văn

 

9A Văn

9A Toán

9C Anh

9D Văn

  9C Văn

9C Toán

9A Anh

 

202 8D Toán

 

7B Toán

7B Văn

 

 

8D Toán

8D Văn

 

9B Anh

301 7D Toán

7B Văn

7A Toán

7A Văn

 

7A Anh

7B Toán

7B Văn

 

 

8A Anh

8A Toán

302 9B Anh

9A Toán

9B Văn

 

 

7D Văn

9B Văn

9B Toán

7D Văn

8A Văn

401
402 8D Anh

8C Toán

 

8C Văn

8D Văn

8B Anh

8B Toán

 

8A Toán

8A Văn

8C Toán

 

601 7C Anh

7D Toán

 

 

 

 

9D Toán

 

 

7DVăn

602

Lưu ý: Lịch học thay đổi sẽ được giáo viên thông báo trực tiếp với học sinh và sắp xếp lịch học bù.