Lịch học tại Trung tâm 8/2019: Môn Vật Lý

Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng

Lớp Trình độ Ngày học Thời gian học
10 Khá Thứ 4

Thứ 6

7h30 – 9h

7h30 – 9h

Giỏi Thứ 4

Chủ nhật

17h30 – 19h

15h30 – 17h

11 Khá Thứ 6

Chủ nhật

17h30 – 19h

7h30 – 9h

Giỏi Thứ 3

Thứ 7

19h – 20h30
12 Khá Thứ 3

Thứ 7

17h30 – 19h
Giỏi Thứ 6 19h – 20h30
9 Chủ nhật 14h – 15h30
8 Thứ 5 17h30 – 19h

Lịch học trên có thể có sự thay đổi tùy theo giáo viên hoặc học sinh.